REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DistoRun ® - Trendy Eco – Oszczędności – Nowoczesność w dniu 11 stycznia 2024 r.

I. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki rejestracji oraz uczestnictwa w szkoleniu „DistoRun® - Trendy Eco – Oszczędności – Nowoczesność” 

 1. (dalej jako „Szkolenie” lub „Wydarzenie”) w dniu 11 stycznia 2024 r., w godzinach 9:00 – 14:30.
 2. Szkolenie odbędzie się w Centrum Technologicznym firmy Mark Andy Poland Sp. z.o.o. ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa.
 3. Organizatorami Szkolenia są PC PRINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Białoborska 6, 04-668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001003682, NIP: 9521501689,
 • MARK ANDY POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000465248, NIP: 7831700471zwanymi dalej jako „Organizator”.
 1. Uczestnikiem (dalej jako „Uczestnik”) jest każda osoba, która dokonała zapisu i bierze udział w Szkoleniu.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Szkolenia. Uczestnik jest zobowiązany zaakceptować warunki Regulaminu przed dokonaniem zapisu na Szkolenie.

II. Warunki rejestracji na Wydarzenie

 1. W celu dokonania zapisu na Szkolenie Uczestnik powinien:
 • wypełnić otrzymany od Organizatora formularz zapisu, poprzez wskazanie: imienia i nazwiska, nazwy firmy, NIPu, adresu e-mail, numeru telefonu;
 • złożyć oświadczenie, że akceptuje treść Regulaminu Wydarzenia oraz Polityki Prywatności;
 • kliknąć w pole „Zapisz się”.
 1. Poza wypełnieniem danych oraz złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Uczestnik może dodatkowo (fakultatywnie) wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, na warunkach określonych w Regulaminie Newslettera.
 2. W celu dokonania zapisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 • dostęp do sieci Internet;
 • aktywny adres poczty e-mail.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu internetowego.
 2. Udział w Szkoleniu jest nieodpłatny dla Uczestnika.
 3. Liczba miejsc na Szkoleniu jest ograniczona. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego, następuje weryfikacja liczby dokonanych już zgłoszeń oraz wolnych miejsc. Jeśli miejsca są dostępne, Uczestnik otrzyma w odpowiedzi na zgłoszenie wiadomość e-mail zawierającą agendę Wydarzenia. Powyższe będzie stanowiło potwierdzenie rejestracji przez Organizatora. Niezależnie od powyższego Uczestnik powinien potwierdzić udział w Wydarzeniu w sposób i w terminie wskazanym w ust. 7 poniżej.
 4. W terminie do dnia 5 stycznia 2024 r. Uczestnik, który otrzymał wiadomość e-mail z agendą Szkolenia, jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Szkoleniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu potwierdzenie udziału wystarczające jest zamieszczenie w wiadomości treści „Potwierdzam”.
 5. W przypadku braku potwierdzenia w ww. terminie, Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem, w celu uzyskania informacji, czy Uczestnik potwierdza swój udział w Wydarzeniu.

 III. Świadczenia Organizatora

 1. W ramach Szkolenia Organizator oferuje Uczestnikom:
 • materiały szkoleniowe dotyczące tematyki Szkolenia,
 • bufet kawowy oraz lunch.
 1. Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić dojazd do miejsca przeprowadzenia Szkolenia.

IV. Postanowienia porządkowe

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących w miejscu Szkolenia regulaminów oraz przepisów porządkowych.
 2. Uczestnik zobowiązuje się w trakcie Wydarzenia:
  • powstrzymywać się od działań mogących zakłócić porządek Wydarzenia lub zagrozić bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, w tym używania otwartego ognia, materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub pirotechnicznych,
  • powstrzymywać się od palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  • stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora lub (jeśli zostaną wezwane) odpowiednich służb.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wydarzenia Uczestnika, który narusza zasady bezpieczeństwa, w tym obowiązki wskazane w ust. 2 powyżej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji, przerwania Wydarzenia lub zmiany jego programu, jak również do wezwania odpowiednich służb porządkowych (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej), jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne zasady bezpieczeństwa.

 V. Odpowiedzialność

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie trwania Wydarzenia, w związku z Wydarzeniem lub przy okazji Wydarzenia. Uczestnik odpowiada w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim zarówno wobec Organizatora jak i osób trzecich (w szczególności innych Uczestników). W przypadku, gdy Organizator naprawi podmiotowi trzeciemu szkodę wyrządzoną przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie zwrócić Organizatorowi wyłożone z tego tytułu kwoty.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną i finansową z tytułu nieuzasadnionego uruchomienia przez tego Uczestnika systemu ochrony PPOŻ (czujki dymu, ROP) w miejscu Wydarzenia. W przypadku, gdy koszty nieuzasadnionego uruchomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pokryje Organizator, Uczestnik zobowiązany będzie zwrócić Organizatorowi równowartość uiszczonych z tego tytułu kwot.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub utracone podczas Wydarzenia, w szczególności za rzecz wniesione do miejsca Wydarzenia lub w nim pozostawione.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione przez Uczestników na parkingu znajdującym się na terenie miejsca Wydarzenia, ani za pozostawione w tych pojazdach rzeczy. Pozostawienie pojazdów i rzeczy odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika, zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu Wydarzenia, w tym zgodnie z regulaminem parkingu.

 VI. Wizerunek

 1. Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Dokonując rejestracji na Szkolenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez każdego z Organizatorów wizerunku Uczestnika, jego głosu lub wypowiedzi zarejestrowanych podczas Wydarzenia.
 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym,
  • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej,
  • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej (Internet),
  • publicznego udostępniania w sieci Internet, poprzez wykorzystanie w celach promocyjnych na stronie internetowej Organizatora oraz na ich profilach w mediach społecznościowych,
  • wykorzystania w materiałach informacyjnych ze Szkolenia.
 4. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Wydarzeniu.

 VIISiła wyższa

 1. Organizator może odwołać Wydarzenie w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 2. W szczególności Wydarzenie może być odwołane z powodu wystąpienia siły wyższej.
 3. Przez siłę wyższą (dalej jako „Siła wyższa”) Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne wobec Organizatora, którym Organizator nie mógł zapobiec ani im się przeciwstawić, w szczególności takie jak: wojna i zdarzenia wojenne, klęski żywiołowe (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, epidemia, itp.), akty terroryzmu i sabotażu, decyzje administracyjne lub akty prawne (w tym akty związane z wprowadzeniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) zakazujące prowadzenia działalności w zakresie organizowania szkoleń, braki w zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną, gaz i paliwa płynne oraz strajki, trwające w dniu Szkolenia zamieszki uliczne, strajki.
 4. W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników, poprzez przesłanie stosownej informacji za pomocą wiadomości e-mail lub przekazanie jej telefonicznie. 

 VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest u Organizatora oraz przesyłany Uczestnikom wraz z zaproszeniem na Wydarzenie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  • nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwowe,
  • gdy jest to konieczne w celu zapobiegania nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa.
 3. Zmiana Regulaminu odnosi skutek z upływem terminu wskazanego przez Organizatora, nie wcześniej niż od chwili udostępnienia Uczestnikowi treści zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z organizacją Wydarzenia Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu i nie wymagają zachowania procedury, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.