POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy.

 

Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Szkolenia – „DistoRun ® - Trendy Eco – Oszczędności – Nowoczesność” 

 (dalej jako „Szkolenie”).

 

 I. Informacje ogólne – dane Administratora danych osobowych

 

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników zgodnie z RODO są:
 • PC PRINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Białoborska 6, 04-668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001003682, NIP: 9521501689,
 • MARK ANDY POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000465248, NIP: 7831700471

zwani dalej łącznie Administratorem.

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy na dane adresowe wskazane w ust. 1 powyżej, adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu +48 22 613 09 52

 

 II. Najważniejsze zasady

 

 1. Administrator dokłada staranności, aby dane osobowe Uczestników pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości udziału w Szkoleniu.

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Uczestnika są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Dokonywanie zapisów na Wydarzenie oraz umożliwienia udziału w Wydarzeniu - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dokonując zapisu na Wydarzenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dokonać zapisu i wziąć udział w Wydarzeniu,
 • prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji dotyczącej Wydarzenia - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu Uczestnikom kontaktu w sprawach związanych z Wydarzeniem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Uczestnik zapoczątkuje rozmowę, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia komunikacji;
 • wykorzystania wizerunku dla celów opisanych w § 5 - podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków, w szczególności w celu przekazania danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;
 • cele archiwalne i dowodowe, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

 IV. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

 • dane przetwarzane w celu umożliwienia zapisów na Wydarzenie oraz udziału w Wydarzeniu - do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Wydarzeniem lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Wydarzenia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej; ‘
 • dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
 • dane w zakresie wizerunku – przez czas wykorzystywania przez każdego z Organizatorów z materiałów z Wydarzenia, nie dłużej jednak niż do dnia cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku;
 • dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;
 • dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

 

 V. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?

 

Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą od Uczestników.

 

VI. Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Administrator nie udostępnia danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
  • odbiorcom danych osobowych:
   1. upoważnionym pracownikom
   2. podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
   1. dostawcom usług utrzymania infrastruktury IT,
   2. podmiotom świadczącym usługi w zakresie marketingu,
   3. podmiotom zajmującym się wysyłką newslettera,
   4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowo-księgowe.
 1. Ze wszystkimi podmiotami, którym Administrator przekazuje dane osobowe celem realizacji zleconych usług, jest podpisywana uprzednio umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W umowach tych Administrator ściśle określa cel oraz dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych. Administrator dokłada również starań, aby podmioty te dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych Klientów.
 2. Administrator nie sprzedaje, ani nie wymienia danych osobowych z innymi podmiotami w celach marketingowych.
 3. Administrator może przekazywać dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) albo gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 

VII. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

W zakresie w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Uczestnik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.

 

VIII. Pozostałe uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

 

 1. RODO przyznaje Uczestnikom ponadto następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnik może ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy prawa. 
 3. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Uczestnikowi w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
 4. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Uczestnika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.