REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER


I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z oferowanej przez Administratora – PC Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: PC Print spółka jawna Krystyna i Piotr Cippert) usługi newsletter.
2. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
3. Akceptacja Regulaminu Usługi Newsletter oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
II. Podstawowe pojęcia
Użytym w Regulaminie Usługi Newsletter pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
1.Regulamin – niniejszy Regulamin Usługi Newsletter;
2.Administrator - PC Print spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: PC Print spółka jawna Krystyna i Piotr Cippert) w dalszej części RUN zwana PC Print Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białoborska 6, 04-668 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001003682, NIP: 9521501689, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
4.Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 287 ze zm.) w postaci wiadomości przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającej treści dotyczące Administratora, oferowanych przez niego towarów i usług, w tym treści o charakterze informacji handlowej;
5.Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i zapisała się na usługę Newsletter;
6.Usługa – usługa Newsletter.
III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Administrator oferuje usługę polegającą na przesyłaniu informacji Newsletter.
2. Z chwilą potwierdzenia adresu e-mail zgodnie z pkt V.3 przez osobę, która podała swoje dane w formularzu zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
3. W razie celu uniknięcia wątpliwości Administrator informuje, zaś Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że częstotliwość oraz terminy dostarczania newslettera nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Administratora.
IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Do korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej lub aplikacji do obsługi poczty e-mail;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z sieci Internet, co wiąże się ryzykiem wystąpienia zagrożeń z tym związanych, w szczególności zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, a także ataki hakerskie.
3. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego, rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter dostępnym na stronie internetowej www.pcprint.pl (w postaci pojawiającego się okienka tzw. pop-up) oraz zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Formularz zapisu na Newsletter wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz imienia.
3. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zapisu konieczne jest potwierdzenie adresu e-mail (mechanizm double opt-in). Brak potwierdzenia adresu e-mail jest równoznaczne z brakiem możliwości przesyłania newslettera.
4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
a) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez kliknięcie w link rezygnacji zamieszczony w newsletterze;
b) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin, po uprzednim wezwaniu do przestrzegania postanowień Regulaminu i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni.
5. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zakończenia świadczenia Usługi Newsletter w każdym czasie, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
VI. Prawa autorskie
1. Wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafiki i inne treści udostępniane w ramach Usługi Newsletter korzystają z ochrony na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 2509 ze zm.). Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich twórców tych treści, pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ww. ustawy.
2. Korzystanie z treści udostępnianych w ramach usługi Newsletter w zakresie innym, niż w ramach dozwolonego użytku osobistego może odbywać się wyłącznie za zgodą Administratora.
VII. Reklamacje
Wszelkie sprawy dotyczące nieprawidłowości w działaniu Usługi Newsletter powinny być przesyłane pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VIII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest PC Print Spółka z o.o. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Dane osobowe Użytkowników są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w celach:
a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie;
b) realizacji Usługi Newsletter;
c) marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie danych Użytkownika do bazy klientów, wysyłanie za zgodą Użytkownika informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, za zgodą Użytkownika przedstawianie ich telefonicznie lub poprzez komunikację SMSową;
d) zgłaszania reklamacji oraz innych form kontaktu w związku z realizacją Usługi Newsletter;
e) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
f) analitycznych i statystycznych.
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a) upoważnionym pracownikom Administratora,
b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu, gdy Użytkownik cofnie zgodę lub wyrazi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.
5. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownik może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, w szczególności wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania Newslettera oraz realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
11. Pełna informacja dotycząca zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz innych osób, których dane przetwarza Administrator, jest zawarta w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://pcprint.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci
IX. Zmiany regulaminu
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej https://pcprint.pl/o-firmie/regulamin-uslugi-newsletter nowego brzmienia Regulaminu.
3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianach, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on, że rezygnuje z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
X. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.